Organisation


På siden her kan du læse om organisationens struktur og se vores vedtægter.

 

Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

1.     Foreningens navn er Avlsforeningen Dansk Holstein.
2.     Foreningens hjemsted er sekretariatet, som er beliggende i Aarhus kommune.

§ 2. Formål

1. Avlsforeningen Dansk Holstein har til formål at fremme interessen og forståelsen for avl hos avlerne af Dansk Holstein, herunder at fastlægge racens overordnede avlspolitik, samt at repræsentere racen i internationale avlsorganisationer tilknyttet avlen med Holstein Friesian. Dansk Holstein er racens øverste organ med hensyn til beslutning af avlsmål, prioritering af avlsværdiindeks samt avlernes repræsentant i forhandlinger vedrørende stambogsregistrering og regler herfor. Dansk Holstein repræsenterer avlerne overfor faglige spørgsmål vedrørende udvikling, gen-nemførelse og beregningen af avlsopgaver indenfor Dansk Kvæg.  Dansk Holstein kan medvirke ved organisering og gennemførelse af udstillinger, samt med-virke ved markedsføring af racen.

§ 3. Medlemsorganisationer        
Avlsforeningen Dansk Holstein er en paraplyorganisation for de regionale Dansk Holstein foreninger i Danmark. Medlemmer i de regionale Dansk Holstein for-eninger er automatisk medlem af Avlsforeningen Dansk Holstein.

§ 4. Organisation

1. Foreningens øverste myndighed er Dansk Holsteins Avlsforum, jf. § 5.

2. Bestyrelsen består af formændene for de regionale Dansk Holstein foreninger, samt 1 person udpeget af Viking Genetics Holstein racebestyrelse fra denne. Formanden for Viking Danmarks Rød Holstein aktivitetsudvalg deltager som observatør.

§ 5. Dansk Holsteins Avlsforum 

1. Dansk Holsteins Avlsforum består af repræsentanter valgt på medlemsforeningernes årsmøder. Som vejledning vælges i hver forening 1 repræsentant pr. 7.500 påbegyndte 1. insemineringer. Valgbare er de medlemmer, der er bosat i foreningens geografiske område. Avlsforums endelige størrelse kan afgøres af Avlsforeningen for Dansk Holsteins bestyrelse.
Medlemmer af Rød Holstein Aktivitetsudvalg i Viking Danmark er ligeledes medlem af Dansk Holsteins Avlsforum. 

​2. Valgperioden er 2 år (samtidighedsvalg). Valgene skal foretages inden udgangen af januar måned det pågældende år. Efter 1. valghandling i 2019 gælder valget indtil 2021.

​3. Hvert år afholdes mindst et møde i Dansk Holsteins Avlsforum inden udgangen af februar måned. Ekstraordinært møde afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 25 % af repræsentanterne fremsender en skriftlig anmodning til bestyrelsen. Ved anmodning om afholdelse af ekstraordinært møde i Dansk Holsteins Avlsforum skal dette afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen.

​4. Indkaldelse til møde i Dansk Holsteins Avlsforum skal ske med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker ved særskilt skrivelse til hver enkelt repræsentant. Dagsorden og regnskab / budget vedlægges indkaldelsen.

5. Dagsorden for møde inden udgangen af februar i Dansk Holsteins Avlsforum skal indeholde mindst følgende punkter:

 • 1. Valg af stemmetællere
 • 2. Valg af dirigent
 • 3. Beretning om Dansk Holstein
 • 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for Avlsforeningen for Dansk Holstein
 • 5. Indkomne forslag

6. Valg af revisor. Revisoren vælges for 1 år ad gangen.

7. Eventuelt

 • 6. Forslag, der ønskes behandlet på Dansk Holsteins Avlsforum, skal være indsendt til bestyrelsen senest 7 dage før mødet. Bestyrelsen sender forslagene til repræsentanterne senest 3 dage før mødets afholdelse.
 • 7. Beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal og Dansk Holsteins Avlsforum er beslutningsdygtigt med det fremmødte antal repræsentanter. Hver repræsentant har 1 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan hver repræsentant person kun medbringe én fuldmagt. 
 • 8. Afstemningerne skal ske skriftligt, hvis blot én tilstedeværende repræsentant ønsker det. 

 

§ 6. Bestyrelsen

1. Bestyrelsen består af formændene for medlemsforeningerne, samt en person fra Viking Genetics Holstein racebestyrelse, og denne udpeges fra og blandt de danske repræsentanter i denne. Formanden for Viking Danmarks Rød Holstein aktivitetsudvalg deltager som observatør. 

2. Formanden for den lokale medlemsforening er valgt medlem af Dansk Holsteins avlsforum iblandt de lokalt valgte antal avlsforummedlemmer.

​3. Ved det første bestyrelsesmøde efter Dansk Holsteins Avlsforummøde inden medio april konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand. Formanden for Avlsforeningen Dansk Holstein skal vælges blandt formændene fra medlems-foreningerne.

​4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

​5. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til udvalg, foreninger og organisationer, hvor foreningen er repræsenteret.

​6. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 5 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

​7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 8 medlemmer inkl. formanden eller næstformanden er til stede. Beslutninger vedtages med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 7. Årsmøde

1. Hvert år inden udgangen af september afholdes årsmøde for alle medlemmer i de regionale Dansk Holstein foreninger.

​2. Årsmødet indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i medlemsbladet eller i landsdækkende landbrugsfaglige blade. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 • ​1. Valg af dirigent
 • 2. Beretning
 • 3. Eventuelt​

 

§ 8. Økonomi og regnskab

1. Regnskabsåret er 10/1 til 30/9. Regnskabet forelægges for Dansk Holsteins Avlsforum, jfr. § 5.

2. Avlsforeningen Dansk Holstein opkræver grundkontingent sammen med Viking Danmark og udenlandske sæddistributører hos Dansk Holstein-brugere i henhold til det af bestyrelsen godkendte budget.

3. De lokale avlsforeninger modtager andel af grundkontingent fra Avlsforeningen Dansk Holstein i forhold til antallet af 1. insemineringer i foreningernes geografiske område.

 

§ 9. Tegning og hæftelse

1. Foreningen tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, optagelse af alle former for lån samt afgivelse af kaution eller anden sikkerhedsstillelse kræves dog underskrift af mindst 8 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden.

2. Bestyrelsen samt foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.​

 

§ 10. Vedtægtsændring og opløsning

1. Til ændring af nærværende vedtægt og opløsning af foreningen kræves vedtagelse på et møde i Dansk Holsteins Avlsforum med mindst 51 % af de afgivne gyldige stemmer.

2. Ved foreningens opløsning anvendes foreningens formue til fremme af avlsarbejdet med sortbroget malkekvæg i Danmark efter vedtagelse på det avlsforummøde, hvor beslutning om foreningens opløsning er truffet. Det påhviler bestyrelsen at fuldføre fordelingen af foreningens formue i overensstemmelse med ovennævnte beslutning. 

3. Bestyrelsen fungerer indtil foreningens endelige opløsning. 

4. Foreningen er opløst, når det afsluttende regnskab er godkendt af Avlsforeningen for Dansk Holsteins avlsforum.

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 21. oktober 2002. Ændringer til vedtægterne er godkendt af Avlsforum den 15. marts 2004 samt den 28. november 2007. den 16. marts 2010 og den 21. marts 2019.